De gemeente

Veiligheid

Om echt vrij te kunnen zijn is veiligheid noodzakelijk. Voor de VVD is het van elementair belang dat inwoners, bezoekers en ondernemers van Utrecht zich veilig voelen. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid, maar het gevoel van veiligheid is minstens zo belangrijk. De VVD wil effectief cameratoezicht, meer blauw op straat en voldoende aandacht voor preventie. Daar waar regels overtreden worden moet hard opgetreden worden. De VVD bezuinigt niet op veiligheid.

Een veilig Utrecht begint thuis

Door de aanwezigheid van politie voelen mensen zich veilig. De VVD wil daarom zichtbare en bereikbare politie in elke wijk. De wijkagent kent de wijk en haar inwoners en is makkelijk aan te spreken. Naast de wijkagent kan de inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren en wijkmanagers bijdragen aan de veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de Utrechters zelf. De VVD wil bijvoorbeeld dat de gemeente wijkinwoners informeert over hoe zij hun eigen huis kunnen beschermen tegen inbraak door het Veilig Wonen Keurmerk te promoten. Hiermee wordt de kans op inbraak verkleind en tegelijkertijd de noodzaak voor politie inzet vermindert.

Voor de VVD is iedere vorm van huiselijk geweld ontoelaatbaar.

Veiligheid voor iedereen

De afgelopen periode is Utrecht negatief in het nieuws geweest als gevolg van discriminatie en treiteren van homo’s. De VVD tolereert niet dat Utrechters worden weggepest. Dat vergt sociale controle en actief optreden door politie of hulpverleners waar nodig.

Handen af van hulpverleners. Elke vorm van agressie tegen hen is voor de VVD onacceptabel. De geweldpleger moet direct onderworpen worden aan snelrecht en de consequenties dragen van zijn/haar daden. Dit betekent hard straffen.

Bij alle evenementen in Utrecht dient de veiligheid gegarandeerd te zijn. Ook het veiligheidsgevoel van omwonenden moet daarbij aandacht krijgen. De veiligheidssituatie moet bij evenementen aangepast zijn aan de locatie. De gemeente moet rekening houden met het karakter van locaties in de stad en evenementen goed plannen.

De veiligheid van ondernemers en winkeliers is net zo belangrijk als die van ieder ander. Daarom wil de VVD dat winkeliers de ruimte krijgen om instrumenten in te zetten om hun onderneming en zichzelf te beschermen.

Zien en gezien worden

Cameratoezicht heeft bewezen een zeer doeltreffend en efficiënt middel te zijn om overlast en misdaad te voorkomen en bestrijden. Meer cameratoezicht is voor de VVD een noodzaak, mits de beelden ‘live’ uitgelezen én opgevolgd worden. Voor burgers moet het duidelijk zijn dat ze zich in een gebied bevinden met cameratoezicht. Daarnaast wil de VVD dat de gemeente het gebruik van nieuwe technieken onderzoekt, bijvoorbeeld het gebruik van slimme camera’s met gezichtsherkenning. Bij de toepassing van deze technieken zal de VVD wel strak toezien op het waarborgen van de privacy en voorkomen van misbruik van verkregen informatie.

Samen hard tegen overlast

De VVD wil dat de gemeente inzet op de preventie van overlast. Onderdeel daarvan is een goede leefomgeving met voldoende mogelijkheden voor jongeren. Daar waar sprake is van overlast door jongeren moet de gemeente zichtbaar optreden en de ouders op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Overlast door jongeren kan en zal niet ongemerkt aan de ouders voorbij gaan en waar mogelijk draaien de ouders voor de kosten van aangerichte schade op.

De VVD staat voor één overheid die samenwerkt met ouders en de ketenpartners om in te grijpen. Het Veiligheidshuis Utrecht is een inspirerend voorbeeld van structurele samenwerking tegen overlast en criminaliteit. Door een nauwe samenwerking sluiten preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar aan.

Coffeeshops in woonwijken veroorzaken regelmatig veel overlast. De VVD wil liever dat er twee drive-in coffeeshops aan de rand van de stad komen, waardoor coffeeshops in woonwijken niet meer nodig zijn.

Uitgaansgelegenheden krijgen meer verantwoordelijkheid om overlast in hun omgeving tegen te gaan. Hier zal op gehandhaafd worden.

Daar waar preventie niet genoeg is, wordt opgetreden door inzet van politie, toezichthouders en toepassing van maatregelen zoals samenscholingsverboden, gebiedsontzeggingen, de Wet Bibob en snelrecht (ZSM-aanpak). In extreme situaties gaat de politie over op selectief preventief fouilleren in de wijk. Overlast door asociaal gedrag in het verkeer, onder andere ‘scooterterreur’ wordt bij veelplegers bestraft met inbeslagname.

Het moet voor Utrechters makkelijk en laagdrempelig zijn om aangifte te doen, bijvoorbeeld door een digitale aangifte mogelijk te maken. Daar waar nodig kan ook anonieme aangifte gedaan worden.

Gemeentelijke dienstverlening

De VVD wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Zij werkt efficiënt, effectief en tegen de scherpste tarieven. Data die de gemeente verzamelt, worden beschikbaar gesteld aan burgers en bedrijven zodat zij daar innovatieve toepassingen mee kunnen maken. De gemeente kan daarnaast veel taken overlaten aan de markt. Zo kan er bezuinigd worden op het aantal ambtenaren. De VVD zet vol in op digitale dienstverlening, met de burger als klant!

Burgerzaken snel, gemakkelijk en inzichtelijk

De VVD vindt dat de gemeente Utrecht er naar moet streven om de beste dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten te hebben. Door slimmer te werken met digitale oplossingen worden wachttijden voor burgers tot een absoluut minimum beperkt. Er wordt gekeken naar een evenwichtigere spreiding van openingstijden, zodat mensen ook makkelijk na werktijd, of in het weekend bij de gemeente terecht kunnen. Bovendien maakt de gemeente de actuele wachttijden online inzichtelijk. Zo kan iedereen een inschatting maken of een bezoek aan de balie op dat moment verstandig is.

Digitale dienstverlening

De ontwikkeling van de digitale dienstverlening van de gemeente is in gang gezet, maar kan nog veel beter. Zo vindt de VVD dat inwoners en ondernemers nog meer online moeten kunnen signaleren en regelen. Dit scheelt tijd en geld, ook voor de gemeente. Digitaal communiceren moet de standaard worden binnen de gemeente. De VVD wil daarom dat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaat met een persoonlijke postbus voor elektronische berichten van de overheid, zodat de burger alle correspondentie met de gemeente op één plek kan lezen. Voor gevoelige zaken kan dat via een speciale berichtenbox, voor minder (privacy) gevoelige informatie kan dat gewoon via e-mail.

De VVD wil dat de gemeente inwoners en ondernemers proactief informeert over gemeentezaken die te maken hebben met de persoonlijke situatie. Een voorbeeld hiervan is dat een inwoner of bedrijf proactief geïnformeerd wordt als er in zijn buurt een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Inwoners en ondernemers kunnen zich daarvoor inschrijven en uiteraard ook weer uitschrijven.

Alleen tijdens kantooruren kunnen communiceren met de gemeente is echt achterhaald. Wat de VVD betreft vermeldt de gemeente altijd een direct e-mailadres.

Open data

De VVD wil dat de verdere openlijke beschikbaarheid van gemeentelijke data krachtig ter hand wordt genomen. Open data verschaft niet alleen inzicht in bijvoorbeeld wijkkenmerken, maar biedt daarnaast ruimte voor innovatieve ideeën, stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen en zorgt voor een transparante gemeente. Het toegankelijk maken van overheidsinformatie kan daarnaast een financiële besparing opleveren.

Utrecht werkt bij gemeentelijke data volgens het principe ‘open by default’, maar wel onder voorbehoud dat privacy gegarandeerd is. Daarnaast wordt er gewerkt met open standaarden. Uniformiteit bevordert immers de toegankelijkheid en vergemakkelijkt gegevensverwerking.

De gemeente krijgt regelmatig te maken met Wob-verzoeken (Wet openbaarheid bestuur). De VVD wil dat alle verzoeken die gehonoreerd zijn, online gepubliceerd worden. Op deze manier zijn deze stukken voor een iedere geïnteresseerde inzichtelijk en laat de gemeente zien dat transparantie hoog in het vaandel staat.

Weg met de bureaucratie

De VVD streeft naar differentiatie en flexibiliteit in regelgeving voor bedrijven, burgers en het maatschappelijk middenveld. Daarom wil de VVD wil dat de gemeente Utrecht nog in 2014 begint met een stofkamoperatie om alle bureaucratische en overbodige rompslomp uit de dienstverlening te halen. Ervaringen van burgers, ondernemers en andere gemeenten worden hier uitdrukkelijk in meegenomen. De VVD is er van overtuigd dat er veel winst te behalen is door vergunningen om te zetten in een meldplicht, jaarlijks terugkerende vergunningsaanvragen automatisch te gaan verlengen en zinloze vergunningen af te schaffen.

Daarbij wil de VVD wil dat de diensten en producten die de gemeente aanbiedt een scherpe prijs/kwaliteitverhouding hebben. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig voor de scouting om elk jaar opnieuw een stookvergunning aan te vragen.

De VVD wil af van de systematiek waarin organisaties die hun volledige (subsidie-) budget niet opmaken het volgende jaar gestraft worden door een lagere budget toekenning.