Meer stad, minder gemeente

Heldere taken, kleinere overheid

In dit verkiezingsprogramma heeft de VVD duidelijk aangegeven waar de overheid zich moet terugtrekken. Het is daarom van belang dat een kerntakendiscussie wordt gevoerd. Door gemeentelijke taken af te stoten die ook door bedrijven, of inwoners kunnen worden opgepakt, is het volgens de VVD mogelijk om met veel minder ambtenaren te gaan werken. Bijvoorbeeld de verzelfstandiging van de afvalinzameling kan bijdragen aan een efficiëntere en goedkopere dienstverlening. Het onderhouden van stedenbanden als vorm van ontwikkelingshulp behoort niet tot een gemeentelijke taak en de gemeentelijke bijdrage hieraan wordt dan ook afgebouwd. De hoeveelheid aan (ruimtelijke) visiedocumenten is niet meer van deze tijd. De gemeente speelt in op de signalen uit de stad en gaat zelf geen ‘grand-designs’ met tekentafelwijsheden maken.

De VVD zorgt voor een financieel gezond Utrecht

Ook Utrecht ontkomt niet aan de financiële en economische crisis die nu al enige jaren woedt. Door echte keuzes te maken en kritisch te kijken naar de uitgaven wil de VVD ervoor zorgen dat onze stad weer financieel gezond wordt. Uitgangspunt daarbij is dat de Utrechtse inwoners en bedrijven niet opdraaien voor het op orde houden van het huishoudboekje. Het uitgangspunt van de VVD is dat subsidies in Utrecht alleen voor een bepaalde termijn verleend worden met de verplichting duidelijk geformuleerde prestaties te leven. Andere subsidies worden omgevormd tot fondsen waaruit kredieten verstrekt worden.

Om weer gezond te worden is het noodzakelijk dat de gemeente realistisch begroot. Dat betekent structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. Incidentele inkomsten worden niet gebruikt om ‘voorlopig’ structurele uitgaven op een te hoog peil te houden. De financiële buffer van de gemeente moet worden verhoogd. Dit betekent dat meevallers niet meer worden gebruikt voor uitgaven maar toegevoegd worden aan de reserves. Dit weerstandsvermogen is namelijk noodzakelijk om tegenvallers op te kunnen vangen. De afgelopen jaren waren de tegenvallers groter dan het weerstandsvermogen en zijn reserves voor investeringen in infrastructuur gebruikt om het gat te dekken. Deze investeringen kunnen dus niet meer worden gedaan. Daarom wil de VVD dat de gemeente realistisch begroot. Interen op infrastructuur is het laatste wat een groeistad kan gebruiken

Doelmatige gemeentebelastingen en leges

De VVD kijkt kritisch naar gemeentebelastingen. Huiseigenaren en autobezitters zijn geen lapmiddel voor begrotingstekorten. De VVD wil daarom de Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de parkeertarieven verlagen. Daarbij wordt erop toegezien dat opbrengsten uit parkeren ook echt worden gebruikt voor bereikbaarheid en onderhoud. Meevallers in de belastingopbrengsten worden zoveel mogelijk teruggegeven aan de belastingbetaler. Door het stoppen van het solidariteitsbeginsel kan de afvalstoffenheffing met 10% omlaag.

De VVD kiest ervoor om de hondenbelasting af te schaffen. De controle hierop kost veel geld waar de opbrengsten nauwelijks tegenop wegen.

Ook de precariobelasting wordt afschaft. Utrechtse bedrijven hoeven daardoor geen belasting meer te betalen als zij een stuk gemeentelijke grond gebruiken door er bijvoorbeeld iets op te zetten, boven te hangen of in de grond te plaatsen.

Burgers en bedrijven die een vergunning nodig hebben betalen niet meer dan absoluut nodig is voor het verstrekken daarvan. Met dit uitgangspunt zorgt de VVD ervoor dat aanvragers niet opdraaien voor allerlei andere kosten van de gemeente die niet voortvloeien uit vergunningsaanvragen.