Ruimte voor de stad

Gastvrij voor reizigers

Utrecht moet weer gastvrij worden voor reizigers: beter openbaar vervoer, passende parkeertarieven en veilige fietsroutes. De VVD vindt dat reizigers alle vervoersmiddelen even prettig, gemakkelijk en veilig moeten kunnen gebruiken in de stad. Openbaar Vervoer, auto en fiets moeten goed op elkaar aansluiten. De VVD vindt torenhoge parkeertarieven en ineffectieve rijverboden voor de binnenstad ongewenst. Er moet weer meer worden geïnvesteerd in een goede infrastructuur. Doorgaande fietsroutes worden zoveel mogelijk gescheiden van autowegen. Het netwerk van openbaar vervoer moet grondig worden herzien, zodat op- en overstappen voor meer reizigers aantrekkelijk wordt. Zo houdt de VVD Utrecht in beweging.

Gastvrij voor de auto

De VVD wil dat automobilisten zich welkom blijven voelen in Utrecht en niet weggepest worden. Daarvoor is goede doorstroming cruciaal. Dynamische bewegwijzering wijst automobilisten zo snel mogelijk naar een vrije parkeerplaats. Daarnaast zijn voldoende en betaalbare parkeerplekken nodig.

Bereikbaarheid over de weg is voor de Utrechtse economie van levensbelang. De centrale ligging in het hart van het Nederlandse openbaar vervoersnet en wegennet, maakt Utrecht uniek. De economische crisis laat zien dat werkgevers zich juist op dit soort knooppunten willen vestigen, omdat hun medewerkers en klanten er makkelijk kunnen komen.

Het wegensysteem binnen de stad moet aangepast worden aan de verbetering van de snelwegen rond de stad. Het heeft de voorkeur om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) als volwaardige autoweg met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km per uur in te richten. Het verkeer kan daarmee beter gespreid worden over het wegennet in de noordwestelijke helft van de stad. De verbreding van A27 tot 2×7 rijstroken in een overkluisde tunnelbak maakt het mogelijk om de Waterlinieweg en het overige wegennet in de oostelijke helft van de stad evenwichtiger te benutten. Het wegennet in de stad moet beter ingericht worden, zodat wegen goed passen bij de stedelijke omgeving en zodat het bijdraagt aan een veilige en evenwichtige afwikkeling van het verkeer.

Veilig en betaalbaar parkeren

De VVD vindt dat parkeermeters geen melkkoe zijn om tekorten in de gemeentelijke begroting te dichten. De parkeertarieven in Utrecht zijn na Amsterdam de hoogste in Nederland. De VVD wil parkeertarieven in de binnenstad en de omliggende wijken weer op een betaalbaar niveau brengen. Alle opbrengsten uit het parkeren moeten rechtstreeks geïnvesteerd worden in de aanleg en exploitatie van parkeervoorzieningen.

Bezoekers en bewoners van Utrecht worden met dynamische digitale bewegwijzering rechtstreeks naar beschikbare parkeerplaatsen in parkeergarages geleid.

Extra parkeergarages in en rond de binnenstad zijn nodig om ruimte vrij te maken aan grachten, op pleinen en op straat voor andere functies. Daarom is ondergronds en inpandig parkeren een goede oplossing. De VVD wil het al beschikbare ontwerp voor de parkeergarage onder het Lucasbolwerk uitgevoerd zien.

Dubbelgebruik van parkeerplaatsen van bedrijven biedt kansen voor de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers. Parkeerplekken van bedrijven worden dan bijvoorbeeld ’s avonds en in het weekend gebruikt door omwonenden of bezoekers. De VVD wil dat de gemeente initiatiefnemers daarbij zo goed mogelijk faciliteert.

De VVD wil bij het aanleggen van extra parkeergarages rekening houden met de spreiding over de stad. Zo zijn er momenteel ten Oosten van de binnenstad aanzienlijk minder parkeergarages dan aan de Westkant van de binnenstad. Daarbij ziet de VVD kansen voor kleinschalige parkeergarages.

De VVD vindt dat met kleinschalige P+R voorzieningen bij stations en kleinere OV knooppunten van tram- en bushaltes de overstap op OV en fiets moet worden verbeterd. Deze hoeven zich niet aan de randen van de stad te bevinden, maar kunnen ook dichter bij het centrum liggen.

De VVD is een voorstander van schoon rijden. Daaraan kunnen elektrische auto’s bijdragen. Daarom wil de VVD dat er in de behoefte aan oplaadpunten in de stad kan worden voorzien. De gemeente faciliteert het plaatsen en exploiteren van oplaadpunten voor elektrische auto’s zo goed mogelijk. Het aanleggen en exploiteren van deze oplaadpunten zelf moet door een privaat bedrijf gebeuren. De gemeente houdt zich buiten de aanleg en stroomlevering. Parkeerplekken voor elektrische auto’s mogen niet ten kosten gaan van reguliere parkeerplekken.

Openbaar vervoer van topkwaliteit

Voor een volwaardig pakket aan reismogelijkheden is het openbaar vervoer van groot belang, vooral op de drukke reisroutes. Voor de VVD betekent dat: een hoogwaardige kwaliteit, een hoogfrequente dienstregeling en veilig en schoon materieel. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk worden voor een grotere groep reizigers. Om dit te verwezenlijken moet het lijnennet minder fijnmazig zijn en de dienstregeling overzichtelijker worden.

De gemeente moet actiever samenwerken met de vervoersbedrijven, de vervoersautoriteiten en regionale en rijksoverheid. Het huidige netwerk van buslijnen moet kritisch tegen het licht gehouden worden. Knooppunten van stations, overstaphaltes voor de tram en belangrijke bestemmingen zoals scholen en ziekenhuizen vormen de basis van een nieuw netwerk. Overstappen moet makkelijker worden, zodat er meer bestemmingen voor reizigers bereikbaar worden. Lijnen met een lage bezettingsgraad worden aangepast of opgeheven. Routes waar veel mensen reizen, moeten juist beter met openbaar vervoer worden bediend. De dienstregeling van het OV moet beter op de wensen van de grootste groepen reizigers afgestemd worden. Op het hoofdnetwerk moeten bus en tram ’s avonds en in het weekend gewoon elk kwartier rijden.

Fietsen: vanzelfsprekend & veilig

De fiets is een steeds belangrijker vervoersmiddel in de stad. De fiets dreigt echter aan zijn eigen succes ten onder te gaan als het gaat om het stallen van de tweewieler. De VVD vindt het gebruik van de fiets bij de stad horen en wil daarom dat alle Utrechters veilig kunnen fietsen. De VVD wil dat de belangrijkste fietsroutes zo veel mogelijk voorzien worden van vrij liggende fietspaden. Om de Utrechtse fietspaden veiliger te maken wil de VVD dat brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom niet op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. Overlast en onveilige situaties als gevolg van asociaal gedrag door (koeriers op) brommers moet hard aangepakt worden.

Er zijn de komende jaren veel meer fietsparkeerplekken nodig in de binnenstad. De VVD wil dat er in de komende jaren voldoende stallingsplekken voor fietsen bijkomen. Deze stallingen hoeven niet ten koste te gaan van parkeerplekken voor auto’s omdat vooral inpandige fietsenstallingen nodig zijn. Met de extra stallingen moeten een goede mix van gratis en betaald fietsparkeren ontstaan. De betaalde stallingen bieden de gebruiker extra service en bewaking.

De extra fiets parkeerplekken maken het mogelijk dat willekeurig gestalde fietsen minder overlast geven op straat en in het winkelgebied. De VVD wil dat er strenger gehandhaafd wordt op onveilig gestalde fietsen. Fietswrakken en fietsen die de doorgang onveilig of onoverzichtelijk maken moeten verwijderd worden. De overlast van weesfietsen en fietswrakken moet volgens de VVD aangepakt worden door deze sneller en frequenter weg te knippen.

Ontwikkeling stationsgebied

De VVD neemt de reiziger serieus en wil daarom zorgen voor een snelle, veilige en verantwoorde ontwikkeling van het station. Het station moet optimaal bereikbaar zijn voor voetgangers, auto’s en fietsen. Goede communicatie en duidelijke bewegwijzering over bouwoverlast en routes van en naar het centrum zijn daarbij van groot belang. Bij de bouw van de Rabobrug moet bezien worden of functionele en toepasselijke toegangswegen op perronniveau gemaakt kunnen worden, zodat de trein niet alleen via Hoog Catharijne bereikbaar is. De gemeente moet er op toezien dat het busverkeer dat vanaf het station vertrekt praktisch en efficiënt ingedeeld wordt. Streekbussen dienen op strategische plekken te stoppen (zoals op het Vredenburg) waardoor de beweging van de reiziger door de stad vloeiender gaat.

De VVD is een voorstander van het aanleggen de Westplein-tunnel. Deze tunnel verbindt de oost- en de westzijde van de stad met elkaar. De komst van de tunnel zal, behalve de doorstroming van het gebied rond het station, leiden tot meer woonplezier en versterking van de economie. Dit geldt net zo zeer voor de oostzijde van het station. Zo wil de VVD ook dat de Mineurslaan en de Croeselaan bereikbaar blijven voor autoverkeer en zo min mogelijk hinder ondervinden van de verbouwingswerkzaamheden.

De VVD wil daarnaast dat het water van de Catharijnesingel in zijn geheel wordt doorgetrokken. Het vorige college heeft nagelaten daar geld voor te reserveren. Dat wil de VVD repareren; een mooie doorlopende Catharijnesingel doet recht aan de ruimtelijke opzet van het nieuwe stationsgebied en is daarom de kroon op de ontwikkeling van het stationsgebied.

Wonen en ruimte

De VVD geeft (toekomstige) huizenbezitters meer ruimte. Er worden meer kavels uitgegeven die benut kunnen worden voor zelfbouw (particulier opdrachtgeverschap). Bestemmingsplannen worden flexibel gemaakt, zodat huiseigenaren maximaal gebruik kunnen maken van hun eigendom; dus ook voor werken aan huis. De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is de afgelopen jaren te hard gestegen en wordt verlaagd met 20 procent. Wat de VVD betreft voert de gemeente strakke regie als het gaat om scheefwonen. Zo komen goedkope huurwoningen weer vrij voor mensen voor wie ze bedoeld zijn en komt de huurwoningmarkt weer in beweging.

Bouwen naar behoefte, flexibel gebruik

De crisis heeft de bouw vertraagd, maar als de economie aantrekt moeten er in Utrecht snel woningen gebouwd kunnen worden om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar woningen. De VVD wil er vooral voor zorgen dat particuliere ontwikkelaars en beleggers huurwoningen bouwen. Zij krijgen voorrang op woningcorporaties. Er is in Utrecht een groot tekort aan vrij beschikbare en betaalbare huurwoningen.

De VVD vindt dat Leidsche Rijn afgebouwd moet worden, inclusief bijpassend voorzieningenniveau. Als de bouwlocaties in Leidsche Rijn op zijn, mag in de toekomst in Rijnenburg gebouwd worden. De VVD wil dat marktpartijen de kans krijgen om voor eigen rekening en risico te bouwen in Rijnenburg. De gemeente faciliteert deze marktpartijen hierin, maar voert geen actief grondbeleid. De gemeente dient erop toe te zien dat er ook voldoende middel dure huurwoningen gebouwd worden zodat voldoende doorstroom mogelijk blijft.

De grondportefeuille van de gemeente wordt op een verantwoorde manier afgebouwd, door de gronden zo veel mogelijk te verkopen.

De VVD wil ruimte voor de markt. Dat betekent dat mensen de kans krijgen om hun huis in eigen beheer te bouwen. Daarom moet de gemeente haar eigen gronden zoveel mogelijk uitgeven als kavels voor (collectief-) particulier opdrachtgeverschap.

De VVD wil dat bestemmingsplannen zo flexibel mogelijk worden. Dit betekent dat het bestemmingsplan de maximale mogelijkheden van een perceel of gebouw aangeeft. Het bestemmingsplan schrijft dus niet voor in welke kleur iemand zijn voordeur moet schilderen. Hierdoor kunnen woningeigenaren en eigenaren van gebouwen meer met hun gebouw dan nu.

De VVD wil de regels voor het splitsen en omzetten van woningen versoepelen. Het moet voor woningeigenaren mogelijk zijn om van één woning twee woningen te maken, zolang dit geen overlast voor de buurt oplevert. Deze maatregel draagt bij aan het oplossen van het woningtekort en zorgt voor betaalbare woningen voor starters.

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Ondanks de economische crisis groeien de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern nog steeds. Helaas is er nog steeds een tekort aan voorzieningen in deze buurten van de stad. De VVD wil ondernemers en bewoners alle ruimte geven om initiatieven te ontplooien en nieuwe voorzieningen te realiseren. De gemeente kan deze initiatieven zoveel mogelijk faciliteren door ruimtelijke beperkingen op te heffen en waar mogelijk initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen.

De wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn bij uitstek de plek waar bewoners samen met ontwikkelaars en gemeente vorm kunnen geven aan hun (nieuw te bouwen) omgeving. De wijze waarop de rotonde in Parkwijk is aangepast is hier een goed voorbeeld van. De gemeente blijft met bewoners in contact om (verkeers-)knelpunten in de directe omgeving op te lossen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Het Maximapark nadert zijn voltooiing. Wat de VVD betreft is het een echt stadspark, waar mensen kunnen wandelen en recreëren. Op de route van de Europaweg naar de Utrechtseweg wordt verlichting aangelegd. Net als in de andere grote parken wordt bekeken of er een permanente sanitaire voorziening kan worden aangelegd, waarvan de exploitatie in handen is van een private partij.

De geluidswal bij Veldhuizen wordt in overleg met de gemeente Woerden doorgetrokken in de richting van Harmelen om de geluidsoverlast van de A12 te beperken.

Zolang Leidsche Rijn Centrum niet is opgeleverd wil de VVD dat de daar beoogde functies (tijdelijk) ook op andere plaatsen in Leidsche Rijn kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in The Wall.

Nieuwe straatnamen worden in overleg met de bewoners gekozen. De gemeente nodigt bewoners uit een actieve bijdrage te leveren aan de keuze van het thema voor de straatnamen in nieuwe buurten.

De VVD wil dat de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vanuit de stad en vice versa goed bereikbaar zijn met auto, fiets en OV en is tegenstander van knips die de bereikbaarheid beperken.

Welstandsvrij

Woningeigenaren krijgen de ruimte om hun woning zo te gebruiken als zij dat zelf willen, mits het geen overlast oplevert voor de buurt. De VVD wil dat Utrecht een welstandsvrije gemeente wordt. Bestemmingsplannen moeten heldere regels bevatten om bouwplannen aan te toetsen. Voor historische panden en de binnenstad gelden daarbij ook de voorschriften voor monumentenbescherming. In sommige delen van de stad is extra aandacht voor schoonheid op zijn plaats. Daarvoor wordt bij wijze van proef een stadsarchitect ingezet die op een uitnodigende manier de kwaliteit van ontwerpen voor bouwplannen helpt verbeteren. Na vier jaar wordt de proef geëvalueerd.

Weg met de wachtlijsten

In Utrecht is het voor veel mensen moeilijk om een passende woning te vinden. Daarom wil de VVD dat de komende jaren gebouwd gaat worden, waar de mensen behoefte aan hebben. Dat betekent onder andere dat er meer studentenwoningen, meer starterswoningen en meer levensloopgeschikte woningen gebouwd moeten worden.

Utrecht heeft genoeg gesubsidieerde huurwoningen. De wachtlijsten zijn het probleem, niet een tekort aan gesubsidieerde woningen. Heel veel van deze gesubsidieerde woningen worden namelijk bezet gehouden door mensen met hoge inkomens. Het kabinet-Rutte II heeft de corporaties de instrumenten in handen gegeven om de wachtlijsten te bestrijden door het scheef wonen aan te pakken. De oplossing is de inkomensafhankelijke huurverhoging. De VVD wil dat alle corporaties in Utrecht deze maatregel benutten om de doorstroming in de gesubsidieerde woningmarkt te stimuleren. Hierdoor komen deze woningen weer vrij voor de mensen voor wie deze bedoeld zijn: mensen met lage inkomens.

Huizen zijn geen melkkoe; de OZB omlaag

De VVD vindt dat de gemeente er is voor de burger en niet andersom. Daarom past het de gemeente om zich dienend op te stellen naar haar inwoners. Dit kan de gemeente bereiken door klantgericht, marktgericht en zo goedkoop mogelijk te werken. De OZB is voor veel woningeigenaren de afgelopen jaren gestegen, terwijl hun woningen minder waard zijn geworden. De VVD verlaagt de OZB met 20 procent.

Grondbeleid

In Utrecht wordt het ouderwetse stelsel van erfpacht nog steeds toegepast. Mensen kopen een woning, maar huren de grond eronder van de gemeente. De VVD wil stoppen met erfpacht en huiseigenaren de kans geven hun grond te kopen. Eeuwigdurende afgekochte erfpacht zoals die voor alle particuliere woningen in Leidsche Rijn geldt, wordt zonder voorwaarden omgezet in volle eigendom. De VVD wil dat de gemeente bij gronduitgifte door de gemeente voor nieuwbouw geen grond meer in erfpacht uitgeeft, maar in volle eigendom verkoopt.

De gemeente moet kiezen voor een bescheiden en faciliterende rol in grondbeleid. Voor zover de gemeente nog zelf bouwlocaties ontwikkelt en bouwgrond verkoopt, gelden marktconforme prijzen. Woningcorporaties hoeven hun woningbestand niet meer uit te breiden en krijgen niet langer korting ten laste van de grondprijs die bij particulieren in rekening wordt gebracht. De VVD wil dat de gemeente actuele, realistische en transparante grondexploitaties hanteert.

Dankzij de VVD is kraken strafbaar. Dit VVD-beleid heeft er in Utrecht al toe geleid dat de verloederde Ubica-kraakpanden in de binnenstad verbouwd worden tot een hotel en een grand café. De VVD wil dat er ook in de komende jaren hard wordt opgetreden tegen kraken.

Groen, openbare ruimte en duurzaamheid

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. De kwaliteit ervan is bepalend voor het woonklimaat en hoe vrij en veilig mensen zich door onze stad kunnen bewegen. De VVD wil daarom dat het achterstallig onderhoud aangepakt wordt. Daarvoor wil de VVD dat de binnenstad een kwaliteitsimpuls krijgt en dat subsidies binnengehaald worden voor specifieke projecten, zoals het behoud van de grachten en de historische binnenstad. Ook het bedrijfsleven kan een rol spelen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van rotondes. Er komen geen windmolens op Lage Weide. Op de speeltuinen in de buurten wordt niet bezuinigd. Utrecht is een prachtige stad en verdient een openbare ruimte die helemaal op orde is.

Schoon, heel en veilig

Iedereen maakt gebruik van de openbare ruimte. De kwaliteit ervan is bepalend voor hoe mensen hun omgeving ervaren. Utrecht is een mooie stad die een schone, hele en veilige openbare ruimte verdient. Vooral in de binnenstad komen veel bezoekers die tijdens hun bezoek flink bijdragen aan en levendigheid en economie. Het is daarom extra belangrijk dat daar de openbare ruimte optimaal verzorgd is. De VVD accepteert niet dat het achterstallig onderhoud de komende jaren verder oploopt en dat een begin wordt gemaakt het inlopen van de ontstane achterstand.

Daarnaast wil de VVD, waar mogelijk, het onderhoud in particuliere handen geven. Bewoners en ondernemers dragen bij, bijvoorbeeld door onkruid in de straat te wieden of boomspiegels te onderhouden. Dit is een kleine moeite, maar geeft mensen verantwoordelijkheid en brengt buurtbewoners met elkaar in contact.

De VVD wil dat de gemeente meer inzet op het binnenhalen van specifieke subsidies voor onderhoud. Utrecht is een prachtige historische stad met vele bijzondere gebouwen, voorzieningen en andere monumenten. Er zijn vaak Europese of nationale subsidies beschikbaar om ervoor te zorgen dat die onderhouden kunnen worden. Tenslotte kan door het aanbesteden bij marktpartijen met het zelfde geld meer onderhoud gepleegd worden. Dat maakt Utrecht nog mooier.

De gemeente zorgt voor voldoende veilige en schone speeltuinen. Hierop wordt niet bezuinigd.

Groen optimaal benut

Gevarieerd openbaar groen levert een bijdrage aan het woon- en leefklimaat en biedt ruimte voor ontspanning. Wat betreft de stedelijke groenvoorzieningen, hoort de nadruk daarom te liggen op openbaar groen dat gebruikt kan worden door haar bewoners. De VVD wil dat bestaande parken goed verzorgd zijn. Ook wil de VVD voorzieningen in de parken, zoals toiletten, kleinschalige horecavoorzieningen en standplaatsen. Dat vergroot de gebruiksmogelijkheden, de gezelligheid en de veiligheid.

Er zijn verschillende manieren om budget voor groen beter te besteden, zodat Utrecht nog mooier en groener kan worden. Een voorbeeld is rotondes te laten onderhouden door lokale bedrijven. Die krijgen die een mooi platform om subtiel reclame te maken terwijl iedereen geniet van een beter onderhouden rotonde. De VVD wil dat er actief samen wordt gewerkt met het bedrijfsleven om deze mogelijkheden verder uit te breiden. Maar ook door meer ruimte te geven aan wijkbewoners om het groen in hun eigen straten te onderhouden, kan met het zelfde budget meer bereikt worden.

Duurzaamheid

Verduurzaming levert geweldige kansen op voor innovatie en economische ontwikkeling en krijgt ruim baan bij de VVD. Maar voor de VVD is duurzaamheid meer dan het terugdringen van energieverbruik, of het opwekken van energie zonder fossiele brandstoffen. De VVD wil dat er rekening gehouden wordt met effecten op milieu en het draagvlak in de stad, bijvoorbeeld de invloed op de leefomgeving en economische rendabiliteit.

Hoe burgers energie verkrijgen en consumeren is hun eigen keuze, daar heeft de VVD geen moreel oordeel over. Mensen zijn van nature geneigd energie te besparen en deze groener op te wekken als dit hun kosten terugdringt. Dat hoeft een overheid niet te regelen, alleen maar makkelijker te maken. De VVD wil initiatiefnemers de ruimte geven. De VVD geeft iedereen daarvoor de ruimte door regels weg te nemen en procedures te vereenvoudigen. Zo wordt het voor Utrechters bijvoorbeeld eenvoudiger om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Gemeentelijke subsidies en leningen voor duurzame energieopwekking geven slechts een tijdelijke impuls. Gespecialiseerde bedrijven zijn in staat om op veel grotere schaal in passende en houdbare financiering te voorzien. Daardoor kunnen veel meer mensen hun energie zelf opwekken.

De VVD wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en haar energieverbruik terug dringt. Vastgoed van de gemeente wordt duurzaam ontwikkeld.

De VVD is tegen het plan om windmolens op Lage Weide te plaatsen. Dat plan is economisch onrendabel omdat het zelfs met subsidies nauwelijks helpt te voorzien in de energiebehoefte. Bovendien zorgen windmolens op deze locatie voor extreme overlast.

Afvalstoffen en reiniging

De VVD wil dat elke wijk in Utrecht voldoende afvalstations heeft. Om afvalstoffen- en reiniging efficiënter te laten verlopen en de kosten te verlagen, wordt gekeken naar het uitbesteden van deze dienst. De afvalstoffenheffing voor de burger wordt bevroren en de kwijtscheldingsregeling wordt voortaan uit algemene middelen betaald, niet door de mensen die de afvalstoffenheffing wel betalen.

Schone ruimte

De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de inwoners. Er wordt dan ook niet bezuinigd op het schoonhouden van de stad en de openbare ruimte.

De VVD wil naar laagdrempelige afvalstations die met grote regelmaat worden geleegd. Elke buurt moet voldoende glas- en plastic-afvalbakken hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en -verwerking. De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval en wil zich daarom actief in zetten voor intergemeentelijke samenwerking op dit terrein, wat zal leiden tot financiële en bedrijfsmatige voordelen. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering uitbesteedt worden.

Mensen met lage inkomens komen in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In Utrecht krijgt één op de twaalf huishoudens kwijtschelding. Sinds 2011 wordt in Utrecht de kwijtschelding omgeslagen over de overige 11 huishoudens, die dus een soort solidariteitsheffing moeten betalen. De VVD vindt dat ongehoord. De kosten van kwijtschelding horen te worden betaald uit de algemene middelen van de gemeente. Daarmee kan de afvalstoffenheffing bijna 10% omlaag.

Ruimte voor duurzaamheid

De VVD is voor duurzaamheid in het onderhoud van de openbare ruimte en de afvalverwerking. De VVD ziet afval daarom ook als een recycleproduct. Door hier sterker op in te zetten kan de afvalstoffenheffing op gelijk niveau blijven.

De VVD Utrecht wil het regenwater beter dan nu het geval is, scheiden van afvalwater.

Het aantal vuilnisbakken in parken en plantsoenen moet worden verhoogd, zodat er na een mooie zomerdag voldoende ruimte is voor het afval.

De uitgangspunten voor afvalverwerking zijn recycling en lage kosten. Degene die afval produceert, is verantwoordelijk en betaalt voor de verwerking ervan.