Ruimte voor mensen

Zorg en welzijn

De VVD streeft naar zelfredzaamheid en gaat uit van de mogelijkheden van mensen in plaats van hun beperkingen. De vraag: “wat kan ik zelf?” staat hierbij centraal, in plaats van: “wat doet de gemeente?” Dit vraagt om een mentaliteitsverandering die niet altijd gemakkelijk zal zijn. Tegelijk zet de VVD in op een vangnet voor mensen die echt zorg nodig hebben. De VVD wil die zorg dichtbij organiseren, minder regels voor hulpverleners en het optimaal faciliteren van mantelzorgers.

Er komt wat op Utrecht af…

Vanaf 2015 krijgt de gemeente Utrecht er een hoop taken en verantwoordelijkheden bij. Dit komt door de decentralisatie van de AWBZ, de gehele jeugdzorg en de Participatiewet naar de gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op de gemeente af, de bezuinigingen vanuit het rijk zijn fors. Utrecht moet dus meer gaan doen met minder geld. Dit biedt kansen: voor het eerst krijgt de gemeente zeggenschap over praktisch het gehele sociale domein.

De VVD wil bij de vormgeving van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van mensen voorop staan. Het gaat erom wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. De gemeente en zorginstellingen spreken Utrechters hierop actief aan.

Effectief, efficiënt en gericht op de cliënt

De VVD wil dat indicatiestelling zo doelmatig mogelijk plaatsvindt. Indicatiestelling gebeurt digitaal of telefonisch, of in een persoonlijk gesprek als dit echt nodig is. Op deze manier krijgt de Utrechter zorg op maat. De VVD wil duidelijke informatie en goede afstemming tussen de verschillende regelingen. Het WMO-loket verricht hierin nuttig werk.

De kwaliteit van de basiszorg in Utrecht is goed en voor iedereen gegarandeerd. Collectief bekostigde zorg kan desgewenst worden aangevuld met eigen betalingen.

Betrokkenheid zonder betutteling

De VVD wil dat zorg in de buurt van bewoners georganiseerd wordt en is daarom een voorstander van het verplaatsen van zorgtaken naar de gemeente. Daarbij staat de behoefte van de cliënt centraal, niet het zorgaanbod. Bureaucratie moet voor cliënten en zorgverleners tot een minimum beperkt worden. De gemeente maakt goede afspraken met huisartsen en andere zorgverleners en stuurt daarbij op meetbare prestaties, zoals de kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. De cliënt krijgt de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere aanbieders.

Passende zorg en ondersteuning in de nabije omgeving

De VVD is voorstander van een wijkgerichte aanpak met multidisciplinaire teams. De samenwerking tussen de gemeente, zorgverleners en zorgverzekeraars zorgt voor bereikbare en betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Bij aanbestedingen wordt niet alleen gestuurd op de laagste prijs, maar ook op de kwaliteit van zorg. Door aan te besteden krijgen zowel bestaande als nieuwe instellingen een kans. De gemeente biedt volop ruimte aan burgers en samenwerkingsvormen die nieuwe of creatieve initiatieven en oplossingen hebben op het terrein van zorg en welzijn.

Voor de VVD is vertrouwen in zorgprofessionals het uitgangspunt. Daarom dient het afleggen van verantwoording aan de gemeente voor zorgverleners, zorgondernemers en zorgorganisaties zo effectief en praktisch mogelijk te gaan. De zorgverlener is dan niet de helft van de tijd kwijt aan administratie. Minder bureaucratie betekent meer tijd voor patiënten. Misbruik van het vertrouwen wordt bestraft.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn goud waard

Mantelzorgers en vrijwilligers doen belangrijk en bewonderenswaardig werk en verdienen daarbij rugdekking. De VVD wil een uitstekende verbinding tussen mantelzorg en professionele zorg, omdat zij elkaar aanvullen.

De VVD wil dat mantelzorgers en vrijwilligers optimaal gefaciliteerd worden in hun taken. Deze mensen maken het namelijk mogelijk dat ouderen en hulpbehoevenden langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Vaak kan dit prima in bestaande woningen, eventueel met enkele slimme aanpassingen. Bij nieuwbouw worden marktpartijen uitgedaagd hier al over na te denken.

De VVD wil het bestaande beleid (hostels) voor de opvang van dak- en thuislozen continueren.

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. De VVD wil dit bereiken door meer keuzevrijheid in zorgaanbieders, in te zetten op optimale samenwerking tussen professionals en vereenvoudiging van de indicatiestelling.

Eén kind, één plan

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de opvoeding. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De VVD wil jeugdzorg realiseren in de buurt van ouders en kinderen, uitgaande van het principe van één kind, één plan. Hiermee krijgt een gezin één overkoepelend plan van aanpak met één regisseur als contactpersoon. De jeugdzorg wordt laagdrempelig georganiseerd in samenwerking met ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus en andere professionals. Demedicaliseren en primair kijken naar wat kinderen en gezinnen zelf kunnen (eigen kracht) staan centraal.

De VVD wil minder bureaucratie in de jeugdzorg. Zo wordt de indicatiestelling niet meer gedaan door het CIZ en bureau jeugdzorg, maar door professionele teams in samenspraak met de huisarts. De vergoeding aan zorgaanbieders wordt vereenvoudigd waardoor integrale zorg mogelijk wordt. Hulpverleners kunnen dan weer doen waar ze voor zijn: hulp verlenen in plaats van vergaderen en de administratie doen.

De VVD wil meer keuzevrijheid creëren voor Utrechters om te kiezen voor goede zorg. Door de resultaten van jeugdzorg inzichtelijk te maken kunnen mensen weloverwogen kiezen.

De gemeente heeft de regie als het gaat om het inkopen van zorg. De VVD wil dat de gemeente de jeugdzorg inkoopt bij de beste zorgaanbieders. Dit betekent sturing op prestaties en resultaten en ook inkoop buiten de regio als dat beter is. Het wegwerken van wachtlijsten is hierbij een belangrijk doel. Voor de gespecialiseerde jeugdzorg (tweede lijn) werkt de gemeente waar nodig regionaal samen. Hierdoor ontstaat schaalvoordeel op zowel kwaliteit als op prijs.

Versterken van de opvoeding

De VVD wil snelle en vroegtijdige hulp bij opvoedingsproblemen. Daarom zijn de inlooppunten waar gezinnen toch al komen, de spil. Hier worden signalen herkend en tijdig opgepakt. De school, de huisarts, het consultatiebureau, maar ook de kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk worden ingezet voor de hulpverlening.

De VVD wil dat ouders van probleemkinderen achter de broek aangezeten worden om het kind tegen de gevolgen van zijn of haar eigen daden te beschermen. Bij alarmsignalen rondom kinderen moet actief in het gezin worden gekeken of verder hulp en begeleiding nodig is.

Betere multifunctionele accommodaties, minder buurthuizen

De VVD wil graag multifunctionele accommodaties (MFA’s) van hoge kwaliteit. Een MFA kan een aantal buurthuizen vervangen en vervult een belangrijke functie in de welzijnszorg. Ze vormen de plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en ondersteunen, waardoor minder professionele zorg nodig is.

Het fysiek bij elkaar brengen van bijvoorbeeld jeugd- en vrijwilligersorganisaties is een goede manier om kosten te besparen en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk. De VVD wil dat belemmeringen uit bestemmingsplannen worden gehaald zodat bestaande accommodaties op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Zo kunnen ondernemende mensen met innovatieve concepten aan de slag.

De VVD vindt jongerenparticipatie erg belangrijk, maar vindt het bezighouden van jongeren geen taak van de gemeente. In de MFA’s krijgen jongeren de kans om zelf activiteiten te organiseren. Ook het financieren van buurtbarbecues en straatfeesten is geen taak van de gemeente. Voor dergelijke en andere activiteiten heeft de gemeente nu een budget van 500.000 euro per wijk. De VVD wil dit leefbaarheidsbudget afschaffen.

Voorkomen is beter dan genezen

De gemeente heeft een wettelijke volksgezondheidstaak en voert via de GGD een actief en evenwichtig preventiebeleid. Hieronder valt bijvoorbeeld de voorlichting over gezond leven en de risico’s van overgewicht, alcohol, roken en drugs. De VVD ondersteunt bewezen succesvolle preventieprojecten zoals Overvecht Gezond!.

Consultatiebureaus en schoolartsen leveren een belangrijke bijdrage aan gezond opgroeiende kinderen. De VVD vindt daarom dat de jeugdgezondheidszorg een essentiële rol vervult voor de toekomstige generaties Utrechters.

Onderwijs

Onderwijs vormt de grondslag van een liberale samenleving. Met een goede opleiding krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is onderwijs onmisbaar in de kenniseconomie. De VVD investeert dan ook geld in excellent onderwijs. Aan de vrije schoolkeuze voor ouders wordt niet getornd. De gemeente treedt op tegen schoolverzuim en zet in op een diploma voor ieder kind. De VVD maakt zich sterk voor moderne bibliotheken die voldoen aan de behoeften van de toekomst.

De VVD wil excellent onderwijs

Het concurrerend vermogen van de (kennis-)economie wordt bepaald door uitblinkers op de arbeidsmarkt die het verschil maken. Onderzoek toont keer op keer aan dat investeren in excellent onderwijs loont. Er moet meer geld naar onderwijs dat zich erop richt “van een 8 een 9 te maken”. De VVD wil daarom dat de gemeente in gesprek gaat met schoolbesturen om te kijken wat nodig is om het aantal excellente scholen te vergroten. Daarbij valt te denken aan de investering in de professionele ontwikkeling van leerkrachten, het stellen van minimum- en einddoelen en door gewenste leeropbrengsten te formuleren. Daarnaast moet het mogelijk worden om leraren die aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn voor de school te belonen.

Vrijheid van onderwijs

Vrije schoolkeuze staat voor de VVD niet ter discussie. Deze keuze krijgt pas inhoud als je weet waar goed onderwijs te krijgen is. Daarom moet, meer dan nu het geval is, de kwaliteit van het onderwijs inzichtelijk worden voor ouders. Goede voorlichting en het openbaar maken van de beschikbare gegevens kunnen daarbij helpen. Zoals informatie over leerlingresultaten, tevredenheid, personeel en veiligheid. De VVD is daarom voorstander van de initiatieven waarbij scholen zicht geven in hun eigen onderwijsprestaties (zoals vensters VO).

De VVD vindt dat ouders prima zelf in staat zijn een goede keuze voor hun kinderen te maken en gelooft dus niet in postcodebeleid, gescheiden wachtlijsten of een centraal aanmeldpunt voor scholen. Het enige waar de gemeente voor moet zorgen is voldoende aanbod en capaciteit in alle wijken.

De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende plekken zijn op scholen waar nu capaciteitsproblemen zijn, zoals op gymnasia en scholen met gecombineerde brugklassen (VMBO/HAVO en HAVO/VWO).

Goede, prettige en multifunctionele schoolgebouwen

De VVD wil dat het Masterplan Onderwijs voortgezet wordt. Dit voorziet erin dat scholen goed onderhouden worden en tijdig verbouwd of vernieuwd worden. Hierbij dient ook het onderhoud van de gebouwen te worden opgenomen, omdat deze verantwoordelijkheid wordt gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. De VVD is voorstander van multifunctionele accommodaties waar onderwijs, opvang, welzijn en sport worden gecombineerd. De belangrijkste rol van de gemeente in onderwijshuisvesting is de realisatie van voldoende capaciteit en ruimte. Daarvoor moet in samenhang met de wijkontwikkeling rekening worden gehouden met een realistische leerlingengroei. Zo wordt het aan de voorkant meegenomen, in plaats van als sluitstuk van de wijkontwikkeling.

De rol van de gemeente in onderwijsbeleid

Het Utrechtse onderwijs is in de basis goed op orde. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niets mag vinden van het onderwijs. Wanneer nodig moet zij schoolbesturen aanspreken op hun prestaties, bijvoorbeeld bij zwakke scholen. De VVD streeft een hernieuwde relatie met schoolbesturen na: de gemeente kan met haar subsidiebeleid prioriteiten stellen in beleid (zoals excellent onderwijs). Het is vervolgens aan de schoolbesturen om te bekijken of ze er wat mee willen, of kunnen doen. Dit vraagt om duidelijke, gezamenlijk gestelde doelen, resultaat- en verantwoordingsafspraken. Zonder plan geen geld. Verantwoording wordt afgelegd op hoofdlijnen. Op deze manier kan de tijd en energie in het onderwijs gestoken worden.

Voortijdig schoolverlaten

De VVD wil dat hard wordt opgetreden tegen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Bovendien werken scholen, ouders en gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.

Voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en onderwijs: van zeven tot zeven

Voor werkende ouders is het in deze tijd niet meer wenselijk en noodzakelijk om opvang- en onderwijsplekken zo versnipperd aan te bieden. Gezinnen zijn zo onnodig veel tijd kwijt aan de organisatie en planning van het halen en brengen. Voor de kinderen betekent dit bovendien onnodig veel verplaatsingen en onrust op één dag. Daarom wil de VVD dat de tijdstippen en locaties van alle opvang-, onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen zoveel mogelijk worden afgestemd. Hierbij wordt toegewerkt naar het idee van opvang van zeven uur ‘s ochtends, tot zeven uur ‘s avonds. Een doorgaande ontwikkeling voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar is hierbij het uitgangspunt. De gemeente speelt slechts een faciliterende rol door bij de bouw van nieuwe scholen rekening te houden met deze filosofie, aan te sluiten bij innovatieve oplossingen van marktpartijen en door geldstromen op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, vrije tijd en sport te bundelen.

Onderwijs als trekker voor de stad

Utrecht kan zich gelukkig prijzen met onderwijsinstellingen van topkwaliteit. De Universiteiten, Hogescholen en ROC’s zijn grote trekkers van nieuwe generaties Utrechters. Om deze aantrekkingskracht te behouden is het van belang dat Utrecht over het hele onderwijsspectrum blijft beschikken over een goed en aantrekkelijk aanbod van onderwijs. Het is van belang dat zowel de Universiteiten, als de Hogescholen als ROC’s de verbinding leggen met het Utrechtse bedrijfsleven. Hierdoor kunnen onderzoeksplaatsen, stages en arbeidsplaatsen gekoppeld worden. De gemeente kan deze samenwerking stimuleren.

Moderne bibliotheken, bereikbaar voor iedereen

De VVD vindt het belangrijk dat alle Utrechters een goede toegang hebben tot de voorzieningen die bibliotheken bieden en kiest voor bibliotheken in de wijk, dus ook in de Utrecht- Oost. De VVD wil dat de beperkte openingstijden van de bibliotheek in Vleuten worden teruggedraaid naar het rooster van 2012.

De VVD wil klantgerichte openingstijden. Tegelijkertijd ontstaat ook een andere behoefte aan de diensten van een bibliotheek. De VVD streeft daarom een bibliotheekorganisatie na, die flexibel kan inspelen op de behoeften van de toekomst. Daarom ziet de VVD niets in een enorme bibliotheek met gesubsidieerde bioscoopzalen op het Smakkelaarsveld (Bieb++).

Studenten

De VVD vindt het hoog tijd dat iets wordt gedaan aan de kamernood. De VVD wil dat de gemeente zich maximaal inzet om 4.000 nieuwe wooneenheden voor studenten te laten realiseren. Ook wil de VVD het makkelijker maken om woonhuizen en kantoren om te zetten in studentenhuisvesting. De VVD faciliteert ondernemende studenten met huisvesting zodat ook jonge start-ups volop tot bloei kunnen komen in Utrecht. De Utrechtse horeca kent wat de VVD betreft geen vaste sluitingstijden. Zo blijft Utrecht de nummer één studentenstad!

Studentenhuisvesting

Studenten moeten sneller aan een kamer kunnen komen. De VVD vindt dat de gemeente hierin een rol kan spelen. De VVD wil daarom dat de gemeente haar ambitie wat betreft studentenhuisvesting de komende jaren blijft tonen. De gemeente zoekt actief samenwerking met particuliere ontwikkelaars en beleggers, om zo snel mogelijk 4.000 nieuwe wooneenheden te laten realiseren. Hiertoe zou het makkelijker gemaakt moeten worden om woonhuizen en kantoren om te zetten in studentenhuisvesting, zoals op de Europalaan. Een prettige en realistische aansluiting van het openbaar vervoer vanuit de binnenstad op de Uithof, de Archimedeslaan en het ‘Johanna-complex’ is onontbeerlijk. Studentenhuisvesting in Lunetten geldt hierbij als voorbeeld.

Daarnaast is ook veel vraag naar studentenwoningen en starterswoningen met eigen voorzieningen, zoals deze gerealiseerd zijn in City Campus Max. De gemeente draagt er aan bij dat toekomstige initiatieven op dat vlak volop de ruimte krijgen. Om de doorstroming na het afstuderen te bevorderen, moet de gemeente faciliteren in voldoende aanbod van betaalbare starterswoningen en huurwoningen in het middensegment.

Alle ruimte voor Utrecht Science Park

Utrecht Science Park vormt een spil in het Utrechtse hoger onderwijs. De combinatie van studeren en wonen in dezelfde omgeving kan heel doeltreffend zijn. Als Utrecht de Uithof wil positioneren als Science Park, moeten de bijbehorende faciliteiten ook gerealiseerd worden in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Recreatie, sport en horeca zijn daar voorbeelden van. Voor studenten met een functiebeperking moeten de voorzieningen op de Uithof net zo goed toegankelijk zijn.
De gemeente kan volgens de VVD jonge start-ups en ondernemers uitstekend faciliteren bij het vinden van een bedrijfslocatie. Dit verhoogt de werkgelegenheid en behoudt hoogopgeleide mensen voor de kennisstad Utrecht.

Inspraak en vrije horecatijden

De VVD vindt het van belang dat de gemeente niet alleen over, maar ook mét studenten praat. De VVD is er voorstander van dat de gemeente bijvoorbeeld de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen of VIDIUS als vaste gesprekspartner betrekt in plannen met betrekking tot (hoger) onderwijs en studenten.

De VVD wil geen vaste sluitingstijden aan de horeca opleggen. Als het aan de VVD ligt, krijgt Utrecht dan ook ruim baan om een bruisender studentenstad te zijn.

Integratie en diversiteit

De VVD wil dat iedereen zich thuis kan voelen in Utrecht, ongeacht geslacht, huidskleur, levensovertuiging, religie of seksuele geaardheid. Voor de VVD is iedereen gelijkwaardig en is discriminatie uitgesloten. Nieuwkomers worden gestimuleerd zich een volwaardige plaats in de stad Utrecht te verwerven. Bij de VVD gaat het niet om je afkomst, maar om je toekomst. Zaken als het naleving van de grondwet, kennis van de Nederlandse omgangsvormen en beheersing van de Nederlandse taal zijn voorwaarden om mee te kunnen doen.

Ruimte voor iedereen

De VVD wil dat de gemeente inwoners benadert als individu en niet als lid van een groep. De gemeente faciliteert de emancipatie en integratie van Utrechters door taallessen, activering en sport. Gemeentelijke subsidies voor besloten activiteiten die alleen maar open staan voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld homo’s, etnische minderheden of religieuze groepen) zijn voor de VVD nooit acceptabel. Activiteiten die de gemeente subsidieert of organiseert moeten toegankelijk zijn voor alle Utrechters.

Geen ruimte voor intolerantie

De VVD wil dat de gemeente keihard optreedt tegen discriminatie. Samenwerking tussen de gemeente, het OM, de politie, het Meldpunt Discriminatie en Slachtofferhulp kan en moet beter verlopen. Nu gaat het in de onderlinge communicatie en samenwerking nog te vaak mis. De VVD wil dat aangifte in geval van discriminatie zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Instellingen die zich stelselmatig schuldig maken aan discriminatie worden zwaar gestraft of raken hun vergunning kwijt. Door structurele initiatieven op scholen ter bevordering van tolerantie en respect wil de VVD discriminatie voorkomen.

Ook de persvrijheid is onvoorwaardelijk. Wie de pers hindert of probeert monddood te maken hoeft niet op enig begrip van de VVD te rekenen.

Integratie is niet facultatief

Integreren is je eigen verantwoordelijkheid. De VVD vindt dat iedereen die de keus maakt om in Utrecht te komen wonen zelf verantwoordelijk is om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Dat betekent echter niet dat inburgering facultatief is. De VVD wijst nieuwkomers op de noodzaak om binnen drie weken met een inburgeringstraject te beginnen. In Utrecht worden geen gescheiden inburgeringstrajecten aangeboden. Ook wil de VVD dat inburgeraars actief betrokken worden bij het verenigingsleven en welzijnswerk en zich hier actief en vrijwillig gaan inzetten. Een perfecte manier om actief kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. De VVD wil de stofkam halen door de gesubsidieerde integratie-industrie. De VVD wil dat mensen zelf voor hun inburgering gaan betalen.

Sport

De VVD staat voor een gezonde stad. Sporten draagt bij aan lichamelijk en geestelijk gezondheid, zorgt voor sociale contacten en bevordert integratie. Sporten is het nieuwe welzijn, voor jong én oud! Om een gezonde slag te maken met sport wil de VVD de ontwikkeling van de Harten voor Sport voortzetten. Daarnaast moet Utrecht zich richten op topsport en bijpassende accommodaties. De bezettingsgraad van deze accommodaties moet omhoog.

In de buurt: Harten voor Sport

De VVD wil dat sporten zo veel mogelijk in de buurt kan. Daarom moet de ontwikkeling van de Harten voor Sport doorgezet worden. Dit zijn moderne multifunctionele accommodaties waar jong en oud altijd terecht kunnen om te sporten.

De veelheid aan partijen heeft geleid tot versnippering en verspilling van geld. Om te zorgen voor samenwerking en afstemming tussen sportprofessionals, verenigingen, buurtbewoners, zorgverzekeraars en onderwijsinstellingen ondersteunt de VVD de stedelijke coördinatie van sporten in de buurt.

Sporten voor iedereen

De VVD vindt dat Utrechters zelf de keuze mogen maken om al dan niet te gaan sporten. Daar is geen overheid voor nodig. De gemeente zorgt ervoor dat de faciliteiten om te kunnen sporten goed geregeld zijn. De VVD wil daarom dat zowel in breedtesport als in topsport geïnvesteerd wordt. Dit kan door de faciliteiten voor recreatieve sporters te verbeteren. Bijvoorbeeld het aanleggen van veilige hardloop-, skeeler- en fietsroutes. De VVD heeft ook aandacht voor de roeisport in Utrecht. Deze verenigingen worden zo goed mogelijk gefaciliteerd in hun zoektocht naar een nieuwe roeiaccommodatie.

Er blijft een belangrijke rol weggelegd voor de Vereniging Sport Utrecht (VSU) in de versterking en professionalisering van verenigingen.

Verenigingen worden gestimuleerd om regionaal in een passend aanbod aan aangepast sporten te voorzien. De gemeente stemt dit af met omliggende gemeenten.

Topsport is de aanjager van de breedtesport. De VVD blijft zich inzetten voor het binnenhalen van grootschalige (internationale) sportevenementen zodat deze een sportieve en een economische impuls aan de stad kunnen geven. De VVD wil dat Utrecht jaarlijks een nationaal topsportevenement en één keer per twee jaar een internationaal topsportevenement huisvest. Utrecht moet dé stad van topsportbonden worden. Tevens zet de gemeente zich in om nationale trainingscentra (NTC) naar Utrecht te halen. De VVD wil dat de gemeente hiervoor haar krachten bundelt met het bedrijfsleven.

Beter benutten van accommodaties

Te vaak zijn sportaccommodaties niet in gebruik. Het is doodzonde om de beschikbare capaciteit niet optimaal te benutten: pure kapitaalvernietiging. Daarom wil de VVD dat accommodaties zestien uur per dag, zeven dagen per week open zijn. De VVD wil dit bereiken door professioneel beheer van sportaccommodaties. Door meer toezicht moet de veiligheid op accommodaties verbeteren. De verplichte maatschappelijke tegenprestatie van mensen met een uitkering kan hieraan bijdragen.

Ook wil de VVD dat sportaccommodaties breed worden ingezet. Niet alleen om te sporten, maar bijvoorbeeld ook voor kinderopvang of andere activiteiten. Waar mogelijk wil de VVD het beheer en de exploitatie van grotere sportaccommodaties onder verantwoordelijkheid brengen van stichtingen (zoals Stichting Nieuw Welgelegen). Het geld dat bespaard wordt door het op afstand plaatsen van deze accommodaties, kan geherinvesteerd worden in de accommodaties en sporters.

Weg met de wachtlijsten

De VVD vindt wachtlijsten bij voetbal, zwemmen en hockey onwenselijk. Dit probleem kan opgelost worden door investeringen in velden. Dit geldt in het bijzonder voor Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Daarnaast moet de bezettingsgraad van accommodaties omhoog, bijvoorbeeld door het flexibiliseren van de competitieschema’s. De gemeente kan op dit laatste punt druk uitoefenen op de sportbonden.

Cultuur

Utrecht is een geweldige stad waarin van alles te beleven is. Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het Utrechtse cultuurbeleid moet zich volgens de VVD richten op excellentie, professionaliteit en ondernemerschap. De VVD wil dit bereiken door resultaatgerichte subsidies, een revolverend investeringsfonds en een evenwichtige spreiding van cultuur over de stad.

Utrecht, te veel voor één dag

Er bestaat een breed cultureel aanbod in Utrecht. Tegelijkertijd is minder geld voor cultuur. Daarom moeten keuzes gemaakt worden in het cultuurbeleid. De VVD kiest ervoor om te investeren in duurzame en stabiele culturele faciliteiten, door zich te richten op een excellent en professioneel cultureel aanbod. Het Muziekpaleis, het Rietveldhuis, het Centraal museum, het SPRING Festival, het Festival Oude Muziek, het Liszt Concours, de (jeugd-) theatergroepen Dox en Het Filiaal. Dit is zomaar een opsomming van excellente culturele instellingen en evenementen waarmee Utrecht zich nationaal en internationaal nog beter kan profileren. Dit kan volgens de VVD door gerichte marketing. Met het Internationale Jaar van de Muziek in 2014 is hier op voorstel van de VVD een goede start in gemaakt.

Ruimte voor talent

Elk kind in de gemeente moet zo jong mogelijk met cultuur in aanraking kunnen komen. De VVD wil dat de gemeente cultuureducatie stimuleert om dit te bereiken. Zo kan de jeugd op jonge leeftijd beginnen talentontwikkeling. Voor deze jongeren is ook het historisch besef van groot belang. De VVD wil dat cultureel erfgoed zo goed mogelijk behouden blijft. Daaronder vallen ook de Sint Maartenviering en het bezoek van jeugd aan erfgoedinstellingen. Investeringen vanuit de gemeente moeten dan ook een kruisbestuiving opleveren waarbij verbinding wordt gelegd tussen instellingen, inwoners, toeristen en educatie.

De VVD is voorstander van dat oude industriële zones, zoals de Cartesiusdriehoek, (tijdelijk) worden getransformeerd tot culturele zones met ateliers en broedplaatsen. Het huisvesten van kunstenaars in gemeentelijke, kostbare panden, is niet meer van deze tijd. Bij het afstoten van deze panden op de vrije markt wordt het vastgoed verkocht aan de hoogste bieder. Het bezit van vastgoed is voor de gemeente immers geen doel op zich.

Slim investeren in cultuur

Een goed cultureel klimaat draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dus ook aan economische groei. Investeringen in cultuur vanuit de private sector creëren dus win-win situaties. Een sterke culturele sector is niet van overheidssubsidies afhankelijk. Daarom vindt de VVD dat subsidies nooit meer dan 50% van de inkomsten mogen zijn. De culturele sector moet dus permanent op zoek naar andere inkomsten, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen met het bedrijfsleven. Als de gemeente investeert, staan het bereik, de efficiency en het resultaat centraal. Er moeten prestatieafspraken gemaakt worden die realistisch en meetbaar zijn en die in de afgesproken periode bereikt kunnen worden. Zo kan worden getoetst of aan de voorwaarden van financiering is voldaan.

De VVD gelooft ook in het een zogenaamd revolverend investeringsfonds. Uit dit fonds worden kredieten verstrekt aan cultureel ondernemers die hun lening aflossen aan het fonds. Zo kan bijvoorbeeld een opstartkrediet worden verleend aan een cultuur-ondernemer die, zodra hij zelf middelen verwerft, zijn lening aflost. Hierdoor kan dezelfde euro meerdere keren worden geïnvesteerd.

Effectieve culturele zondagen

De gratis Culturele Zondagen zijn een enorm succes, maar zorgen er daarmee ook voor dat mensen minder andere (betaalde) instellingen en activiteiten bezoeken. Het gevaar bestaat dan ook dat deze dagen een cultureel evenement op zich worden, waardoor het beoogde effect verloren gaat. De VVD ziet hiervoor twee mogelijke oplossingen: of het aantal Culturele Zondagen wordt teruggebracht, of het gratis karakter verdwijnt.

Cultuur ten Westen van het kanaal

Het cultuuraanbod in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern loopt achter ten opzichte van de rest van de stad. De VVD wil een deel van het cultuurbudget oormerken om de culturele infrastructuur in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te versterken. Tevens verdienen deze wijken een eigen culturele trekker van formaat. De VVD is dan ook nog steeds voorstander van het plaatsen van de derde zaal van de Stadsschouwburg in wijk Leidsche Rijn.