Ruimte voor werk

Ondernemerschap en werkgelegenheid

Ondernemerschap is de motor van economische ontwikkeling, banen en welvaart. In deze tijden van crisis geldt dat meer dan ooit. De VVD maakt zich hard om ondernemers daar alle kansen voor te geven en wil Utrecht promoten als vestigingsplaats, studiestad en werkstad. De VVD is ervan overtuigd dat ondernemerschap en werkgelegenheid de sleutel vormen voor economisch herstel en daarmee de basis vormen voor verdere groei en bloei van de stad.

Utrecht ligt centraal in Nederland en heeft alle troeven in handen om ook een centrale economische positie in te nemen. Veel Utrechters zijn goed opgeleid. De werkloosheid is ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag, maar neemt wel toe. Utrecht is het middelpunt van een logistiek netwerk van wegen, spoor en waterwegen en heeft uitstekende kantoren- en bedrijventerreinen. Utrecht is de economische centrumgemeente van de regio waar dagelijks vele forensen werken, studenten en scholieren studeren en leren en toeristen genieten van alles wat onze stad te bieden heeft.

Zonder goede infrastructuur is er geen goede economische ontwikkeling mogelijk. De VVD wil daarom een prominente rol voor Utrecht als distributieknooppunt. Zo heeft Lage Weide de mogelijkheid om zich als hét overslagpunt van Nederland te ontwikkelen (van water naar spoor, weg en vice versa). De centrale ligging van onze stad, in combinatie met goede beroepsopleidingen, biedt uitgelezen kansen voor nieuwe creatieve- en maakindustrie in Utrecht.

Ook zal Utrecht vol de schijnwerpers moeten zetten op de innovatieve- en kennisindustrie in de stad. Te denken valt daarbij aan het Utrecht Science Park en de Dutch Game Garden. De VVD wil Utrecht nationaal en internationaal sterker op de kaart zetten. De VVD ziet mogelijkheden voor samenwerking met andere steden in de Noordvleugel om de concurrentiepositie van de stad en de regio te behouden en versterken.

Regel 1: minder regels

Het is de taak van de overheid om de randvoorwaarden te creëren voor een goed ondernemersklimaat. Dit doen we samen met de bedrijven en kennisinstellingen in onze stad. De VVD wil snijden in betuttelende regels en de lasten voor ondernemers verlagen. Ondanks de vele goede voornemens lopen bedrijven nog steeds vast in een woud van regels en voorschriften. De VVD is voornemens dit als een apart programma op de agenda te zetten onder verantwoordelijkheid van één wethouder en concreet te analyseren volgens verschillende principes zoals SMART en LEAN. Daarnaast worden ook aanvullende criteria meegenomen zoals handhaafbaarheid. De tijd die ambtenaren nu kwijt zijn aan de onnodige gevolgen van eindeloze regelgeving kan worden ingezet voor de kerntaken van de gemeente. Ondernemers krijgen nog maar één aanslag per jaar. Vergunningen worden waar mogelijk online aangevraagd en verstrekt. De gemeente zal geen informatie vragen die ze zelf voor handen heeft. Overbodige vergunningen worden afgeschaft, de looptijd van vergunningen wordt verlengd en waar mogelijk vervangen door een systeem van melden (waarbij toestemming binnen de geldende kaders op voorhand wordt verondersteld en hooguit wordt geverifieerd). Als de gemeente niet tijdig beslist op een vergunningsaanvraag wordt deze van rechtswege verleend. Dit scheelt tijd, energie en geld voor zowel ondernemer als de gemeente!

De overheid creëert geen banen, maar bedrijven creëren banen. De VVD wil bedrijven daar alle kansen voor geven en wil dan ook dat de gemeente zich maximaal inspant om bedrijven naar Utrecht te halen en werkgelegenheid te behouden. Dat vergt niet meer ambtenaren, maar een andere focus en een actief gemeentebestuur dat dag en nacht bereikbaar is voor het bedrijfsleven. De gemeente stimuleert de samenwerking van ondernemers en kennisinstellingen zodat een goede aansluiting wordt gerealiseerd tussen het (beroeps-)onderwijs en bedrijfsleven. De VVD wil de knappe koppen en handjes graag in Utrecht houden en stimuleert dit met aandacht voor huisvesting, bereikbaarheid én aantrekkelijke werkgevers.

De gemeente moet ruimte bieden in bestemmingsplannen om leegstand tegen te gaan en in brede zin ruimte te bieden voor ondernemen. De VVD wil alle geldende bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen, bedrijfspanden, kantoorlocaties aanpassen naar een meer globaal karakter met minder gebruiksregels. Dat geldt ook voor andere locaties, waar onderwijs, maatschappelijke en culturele functies bete kunnen worden gecombineerd met ondernemerschap. De VVD let er uiteraard wel op dat hierdoor geen onevenredige (milieu-)overlast ontstaat voor omwonenden. Het experiment met regelvrije zones wordt voortgezet en uitgebreid.

De VVD wil dat het vestigings- en werkklimaat wordt bepaald door vitale bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein moet effectief en efficiënt zijn ingericht. Belangrijke criteria zijn: bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, veiligheid en meervoudig grondgebruik. Park management (een samenwerkingsverband waarbij ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid samen investeren in representatieve en duurzame bedrijventerreinen) kan een middel zijn om dit te realiseren.

De VVD onderkent het belang van het centrum van de stad als kloppend hart. Maar ook de verdere ontwikkeling van voorzieningen in Leidsche Rijn en de invulling van het nieuwe centrum van De Meern vragen onze onverdeelde aandacht. Een snelle en pragmatische aanpak, met betrokkenheid van bewoners, is daarbij de inzet. De VVD wil dat het nieuwe centrum van De Meern in de volgende collegeperiode af is.

Mede dankzij de VVD is de afgelopen periode de verplichte zondagssluiting afgeschaft. Dit onderwerp is bij uitstek een vraagstuk voor ondernemers zelf en overheidsinmenging is daarbij ongewenst.

In 2009 is het Fonds Stimulering Lokale Economie in het leven geroepen om de werkgelegenheid in de stad te stimuleren. In navolging hiervan wil de VVD een fonds in het leven roepen waarmee initiatieven die bijdragen aan een structurele versterking van de Utrechtse economie met cofinanciering van particulieren mogelijk worden gemaakt.

Anders besteden of bekostigen, maar niet meer uitgeven

De VVD staat voor een sluitende begroting en wil dat bereiken door zich te concentreren op de kerntaken en op doelmatigheid. De overheid moet minder doen en meer presteren. Het Ondernemersfonds heeft een opstartfase gekend, maar werpt nu haar vruchten af. Het fonds wordt in 2015 geëvalueerd. Het Ondernemersfonds (een fonds met als doel collectieve voorzieningen ook collectief te financieren) is bedoeld om in te zetten voor initiatieven van en voor ondernemers. Hier kunnen geen gemeentelijke taken mee gefinancierd worden die binnen de reguliere verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De VVD staat positief tegenover een verlenging bij een positieve evaluatie.

In financieel krappe tijden zal Utrecht meer moeten inzetten op het aanvragen van Europese gelden voor verdere ontwikkeling van initiatieven. De mogelijkheden daarvoor worden nog onvoldoende benut.

Werk, inkomen en arbeidsmarkt

De VVD vertrouwt erop dat mensen kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, maar wil dat er een vangnet is voor wie dat echt niet kan. Wie een uitkering ontvangt, zal daarvoor naar vermogen een tegenprestatie leveren. Om de kansen op uitval te voorkomen, moeten jongeren minimaal een startkwalificatie behalen. Fraude met uitkeringen is een ondermijning van het sociale stelsel. De VVD vindt daarom opsporing en bestraffing van fraude cruciaal.

Iedereen die kan werken, werkt

De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De VVD wil dat mensen in de bijstand een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering. Dat kan bijvoorbeeld door koffie rond te brengen in een verzorgingshuis, of door vrijwilligerswerk.

Door te werken met behoud van uitkering, doen mensen werkritme en ervaring op en houden zo perspectief op een baan. Hierbij vindt de VVD het belangrijk dat de maatschappelijke tegenprestatie, het zoeken naar betaald werk of re-integratie, niet in de weg staat. Ook mag de tegenprestatie niet leiden tot verdringing van banen.

De VVD wil dat de sollicitatieplicht steviger wordt nageleefd en ook methodes van drang en dwang worden toegepast om mensen aan het werk te helpen. Dat kan betekenen dat iemand zijn uitkering verliest als hij of zij een baan weigert. Een uitkering is geen keuze, maar moet een uiterste noodzaak zijn. Als je kunt werken en er is werk dan ga je aan de slag, ook als het om tijdelijk of laaggeschoold werk gaat.

De VVD wil dat Utrecht vaker buiten de gebaande paden treedt en met creatieve oplossingen komt voor het re-integratiebeleid. Een goed voorbeeld is de ‘vier-weken-zoektermijn’: wie zich meldt voor een uitkering, moet eerst vier weken op eigen kracht zoeken naar een baan. Dit heeft een sterk instroombeperkend effect: na de termijn van vier weken komt ongeveer een derde niet meer terug voor een uitkering. Deze regeling is op voorspraak van de VVD in Utrecht ingevoerd en wordt nu als landelijk beleid overgenomen.

De VVD wil dat mensen in de bijstand die beschikken over specifieke werkervaring of kennis, andere mensen in de bijstand helpen door bijvoorbeeld een training te geven. Zo blijven ze zelf bezig en helpen ze anderen.

De VVD wil dat uitzendbureaus vaker worden ingezet voor het begeleiden van mensen naar werk. Hierbij wil de VVD ook flexibele vormen van bijstand inzetten zodat ook tijdelijk en deeltijdwerk mogelijk worden.

Ook in Utrecht is sprake van crisis op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat op alle lagen een overschot aan werkzoekenden. Meer banen voor hoger opgeleiden voorkomt verdringing op de arbeidsmarkt. Daarom wil de VVD dat actief wordt gewerkt aan het binnenhalen van grote bedrijven en het stimuleren van gezamenlijke initiatieven zoals het Utrecht Science Park.

Om de jeugdwerkloosheid bij de wortel aan te pakken wil de VVD dat jongeren doorleren tot zij een echte startkwalificatie (minimaal MBO 2 niveau) behalen, of werken met behoud van een uitkering. Werkgevers die uitkeringsgerechtigde jongeren een baan willen geven, maar aarzelen vanwege de economische situatie, wordt een steuntje in de rug gegeven door hen éénmalig financieel tegemoet te komen wanneer zij een jongere in dienst nemen.

Utrecht verdient… een gezonde economie

Een gezonde economie zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom ligt volgens de VVD de kern van een sterk sociaal beleid in het stimuleren van de economische ontwikkeling van de stad. Om meer werk naar de stad te krijgen wil de VVD dat een deel van het re-integratiebudget structureel wordt ingezet voor versterking van de economische infrastructuur.

In het re-integratiebeleid hoort de relatie met de werkgever voorop te staan. Optimale bemiddeling tussen werkzoekenden en werkgevers is niet gebonden aan de grenzen van de stad. De VVD pleit daarom voor een snelle invoering van het Regionaal werkgeversservicepunt. Verder moet de gemeente meer samenwerken met bedrijven in het kader van om- of bijscholingstrajecten. De VVD wil bijvoorbeeld dat bedrijven opleidingstrajecten verzorgen op de werkvloer voor bijstandsgerechtigden en daarmee hun eigen toekomstige personeel opleiden.

Participeren is het beste uit jezelf halen

De invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 heeft een groot effect op het inkomensbeleid van de gemeente Utrecht. Er wordt van mensen gevraagd mee te doen naar vermogen. In combinatie met de decentralisaties van de AWBZ en de WMO is dit een ingewikkelde opgave. De VVD gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat vraagt om een overheid die hen stimuleert het beste uit zichzelf te halen en kijkt naar wat ze wel kunnen. Hiertoe wil de VVD nauw samenwerken met de Utrechtse werkgevers: zij weten het beste wat zij nodig hebben om iemand als werknemer in dienst te nemen.

De mogelijkheid voor beschut werk blijft bestaan, maar er moet voor worden gewaakt dat dit een ‘gouden kooi’ wordt. Om dit te realiseren is een goede monitoring van de ontwikkeling van mensen essentieel. Wanneer mensen stijgen op de participatieladder en meer loonwaarde krijgen, is ook minder begeleiding op de werkplek nodig.

Minimabeleid

De VVD vindt dat iedereen in de samenleving mee kan en moet doen naar vermogen. De overheid is er voor iedereen die daarbij ondersteuning nodig heeft, maar uitgangspunt hoort te zijn dat zoveel mogelijk mensen moeten worden gestimuleerd om door inkomen uit werk in het eigen levensonderhoud te voorzien. De VVD kiest voor minimabeleid dat is gericht op het laten meedoen van mensen. Een baan draagt niet alleen bij aan meer welvaart, maar ook aan meer welzijn.

De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Dit wordt belemmerd door een veelvoud aan armoederegelingen. De VVD wil daarom alle losse armoederegelingen afschaffen en vervangen door één persoonlijk minima budget dat beschikbaar is voor mensen die niet (meer) kunnen of hoeven werken, zoals ouderen met alleen AOW. Hierdoor is er meer vrijheid voor eigen keuzes en wordt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf gelegd. Door deze vereenvoudiging van de regels zijn minder ambtenaren nodig voor de uitvoering en kan bespaard worden op het armoedebeleid.

Fraude is diefstal

Fraude met uitkeringen is diefstal en ondermijnt de sociale voorzieningen. De VVD wil dat fraude wordt onder meer bestreden door het koppelen van verschillende gegevensbestanden. Dit kan door een sterke samenwerking met onder meer het UWV om zo meer inzicht te verkrijgen over te verstrekken uitkeringen. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de te betalen boete.

Recreatie, toerisme en evenementen

‘Utereg het mooist van allemaol.’ De VVD is ervan overtuigd dat Utrecht veel meer toeristen binnen haar stadsgrenzen kan trekken. Door uitbreiding en verduurzaming van de faciliteiten zoals een gratis toegankelijk WiFi-netwerk in de binnenstad en ruimte te geven voor meer plekken om te overnachten kan de gemeente hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Een bijdrage aan de levendigheid én aan de lokale economie!

Ruimte om Utrecht te ontdekken

Utrecht is volgens de Lonely Planet een onontdekte parel. Niet verrassend, want Utrecht is dan ook een prachtige stad, waarvan de VVD wil dat deze gezien wordt door toeristen en dagjesmensen. Toerisme zorgt niet alleen voor levendigheid, maar ook voor werkgelegenheid in de horeca, hotelbranche en cultuursector en is zo een stimulans voor de lokale economie. De VVD streeft naar kwalitatief hoogwaardige, duurzame en diverse voorzieningen.

De VVD wil de stad nog aantrekkelijker maken met een uitgebalanceerde mix van cultuur, evenementen, winkelaanbod en horeca. De rol van de gemeente hierin is eenduidig: ruimte geven.

Utrecht heeft teveel om in één dag te beleven. Helaas blijven weinig bezoekers in de stad overnachten. Dit is mede te wijten aan een gebrek aan (diversiteit in) aanbod van hotelkamers. De VVD ziet hier mogelijkheden voor, zowel in de binnenstad, Leidsche Rijn en op het Utrecht Science Park. Campings binnen de stadsgrenzen bieden zeker ook mogelijkheden. De VVD wil in de binnenstad naast Nederlandse ook Engelse bewegwijzering, zodat toeristen hun weg weten te vinden. Ook moet het huren van een (OV-)fiets eenvoudiger worden voor toeristen, zeker gezien de goede aansluiting die Utrecht heeft met het treinnetwerk en de compacte binnenstad die goed per fiets te ontdekken is. De VVD pleit voor de uitbreiding van het gratis toegankelijke WiFi-netwerk in de gehele binnenstad. De gemeente zoekt hierin de samenwerking met het bedrijfsleven.

Ruimte voor terrassen en evenementen

Utrecht kent vele pleinen met leuke terrassen. In het verlengde van de afschaffing van de horeca-exploitatievergunning wil de VVD dat er algemene regels komen voor terrassen in plaats van vergunningen. Dit geldt ook voor evenementen. De VVD is een groot voorstander van lokale evenementen die bijdragen aan de levendigheid, de bekendheid van de stad en een impuls geven aan de economie. De gemeente staat garant voor veiligheid en openbare orde. Daarbij dragen organisatoren ook een verantwoordelijkheid als het gaat om het beperken van overlast voor en het informeren van omwonenden.